EIT Manufacturing – Slovakia – X Fund – Empowering Slovakia’s Digital Future

Fond EIT Manufacturing – Slovakia – X je spoločným úsilím Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a EIT Manufacturing East.

English version below

Cieľom spoločného fondu je financovať projekty a iniciatívy zamerané na zlepšenie procesov digitálnej transformácie na Slovensku v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027.

Hlavným cieľom tejto dohody je nasmerovať zdroje do siedmich strategických aktivít so zameraním na posilnenie digitálnej transformácie na Slovensku. Medzi tieto aktivity patrí súťaž zameraná na startupy s názvom Industry UP! Slovakia” a iniciatíva na výmenu poznatkov s názvom “Business Safari”, ktorá čerpá poznatky z postupov digitálnej transformácie v Rakúsku. Dohodnuté aktivity sa budú realizovať od 31. januára 2024 do 31. decembra 2025. Z aktivít fondu budú profitovať tak miestne slovenské subjekty, ako aj zahraničné subjekty pôsobiace na území SR.

Z finančného hľadiska oba subjekty prisľúbili do fondu po 185 000 EUR ako sľubný začiatok, ktorý udáva tón budúcim diskusiám o rozšírení a rozšírení fondu. V záujme rozšírenia vplyvu a dosahu tejto iniciatívy sa vyzývajú ďalšie subjekty verejného alebo súkromného sektora, aby sa pripojili a prispeli do fondu, čo je podmienkou ich účasti. Viac informácií o konkrétnych činnostiach fondu nájdete nižšie.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na:

EIT Manufacturing – Slovakia – X Fund is a collaborative effort of the Ministry of Investment, Regional Development, and Informatization of the Slovak Republic and EIT Manufacturing East.

The joint Fund seeks to finance projects and initiatives aimed at improving digital transformation processes within Slovakia in line with the Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation of the Slovak Republic 2021-2027.

The main objective of this agreement is to channel resources into seven strategic activities with a focus on enhancing digital transformation in Slovakia. Among the activities are a startup-centric competition named “Industry UP! Slovakia” and a knowledge-sharing initiative called “Business Safari”, drawing insights from Austria’s digital transformation practices. The agreed-upon activities will be carried out from 31 January 2024 to 31 December 2025. The Fund’s activities will benefit both local Slovak entities and foreign entities operating within the country’s borders.

In financial terms, both entities have pledged 185,000 EUR each to the fund as a promising start that sets the tone for future discussions regarding the Fund’s extension and expansion. In order to broaden the impact and reach of this initiative, other public or private sector entities are encouraged to join, contributing to the Fund as a prerequisite for their participation. Learn more about the specific activities of the Fund below.

For any questions, please reach out to:

Articles

EIT Manufacturing and the Ministry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic Sign an Agreement to Establish a Joint Fund

On 29 September 2023, in a significant development aimed at advancing the digital transformation landscape in Slovakia, EIT Manufacturing East and the Ministry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic signed a pivotal agreement to establish the EIT Manufacturing – Slovakia X Fund.

Read more

Cross-Border Innovation Roundtable Drives Collaboration and Innovation

In an effort to tackle global challenges and cultivate innovation, the Cross-Border Innovation Roundtable was recently held on April 10th-11th in Vienna. Led by EIT Manufacturing in partnership with the Ministry of Investment, Regional Development, and Informatization of the Slovak Republic, this collaborative initiative aims to allocate resources towards initiatives that enhance digital transformation processes and promote international collaboration.

Read more

EIT Manufacturing East Hosts Slovak Delegation for Strategic Innovation Study Visit

EIT Manufacturing East recently welcomed a Slovak government delegation for an insightful three-day study visit. This event focused on developing and implementing effective innovation strategies at both national and regional levels. The visit, facilitated by the EIT Manufacturing – Slovakia – X Fund, exemplifies a joint effort between EIT Manufacturing East and the Slovak Ministry of Investment, Regional Development, and Informatization (MIRRI).

Read more